REGULAMIN WARSZTATÓW

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady wzięcia udziału w warsztatach wokalnych organizowanych w dniu 21 maja 2022 r., pod adresem: ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza na terenie Fabryki Pełnej Życia (zwanych dalej „Warsztatami”), przez Marcin Łazarski Art Group – Śpiewaj Świadomie, NIP: 6292341891 (zwanego dalej „Organizatorem”), w tym prawa i obowiązki Uczestników (zwanych dalej „Uczestnikami”).

 

II. Prawa i obowiązki uczestników

 

 1. Prawo wzięcia udziału w Warsztatach mają osoby pełnoletnie oraz za zgodą przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych osoby małoletnie.

 2. Zapisów na Warsztaty należy dokonać poprzez wypełnienie i odręczne podpisanie Formularza zgłoszeniowego (zwanego dalej „Formularzem”) a następnie wysłanie jego skanu lub zdjęcia na adres mailowy: spiewajswiadomie@gmail.com najpóźniej do dnia 18 maja 2022 r. (Jest to również maksymalna data zaksięgowania opłaty za warsztaty)

 3. Formularz zgłoszeniowy wraz z niniejszym regulaminem dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://spiewajswiadomie.pl/warsztaty-regulamin

 4. Ilość miejsc na Warsztaty jest ograniczona, decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń

 5. Niepełnoletniego Uczestnika do udziału w Warsztatach zgłasza przedstawiciel ustawowy czyli rodzic lub opiekun prawny, który wypełnia i podpisuje Formularz zgłoszeniowy.

 6. Osoby niepełnoletnie mają prawo uczestniczyć w Warsztatach wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie pozostawione bez opieki oraz za ich bezpieczeństwo.

 7. Rodzic lub opiekun prawny ma prawo, bez dodatkowych opłat, zostać na sali wykładowej z niepełnoletnim dzieckiem (Uczestnikiem) w czasie trwania Warsztatów.

 8. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, noclegów, wyżywienia i ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.

 9. Uczestnicy zobowiązani są przyjść na Warsztaty punktualnie.

 10. Uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w Warsztatach. Rodzic/opiekun prawny, którego niepełnoletni Uczestnik bierze udział w Warsztatach, oświadcza że stan zdrowia Uczestnika jest mu znany i pozwala na uczestniczenie w Warsztatach.

 11. Uczestnik odpowiada za szkody i zniszczenia na terenie Warsztatów oraz ponosi odpowiedzialność finansową. W przypadku Uczestników niepełnoletnich odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponoszą rodzice/opiekuni prawni, którzy wyrazili zgodę w imieniu małoletniego na uczestniczenie w Warsztatach.

 12. Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, przeciw pożarowych i sanitarnych obowiązujących na terenie budynku, jak również do zachowania czystości i poszanowania mienia.

 13. Na terenie budynku, w którym odbywać się będą Warsztaty obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających oraz wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób. Z racji, że budynek Fabryka Pełna Życia jest strefą wolną od plastiku, zabrania się również wnoszenia żywności, napojów itp. w plastikowych opakowaniach. Organizator zapewnia wodę dla uczestników w odpowiedniej formie.

 14. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie budynku.

 15. Organizator ma prawo wykluczyć z Warsztatów osoby, których zachowanie zakłóca ich przebieg bez zwrotu kosztów poniesionych przez wykluczonego Uczestnika.

 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki podczas Warsztatów, które wynikają z działania Uczestników lub z braku zachowania przez nich należytej ostrożności.

 

IV. Opłaty za uczestnictwo w Warsztatach
 

 1. Uczestnictwo w Warsztatach jest płatne. Cena udziału w Warsztatach zawiera:
  uczestnictwo w warsztatach wokalnych – 3 wykłady, sesja podsumowująca;
  dyplom ukończenia warsztatów.

 2. Cena udziału w Warsztatach oraz pozostałe szczegóły dotyczące przeprowadzenia Warsztatów, w tym harmonogram obejmujący godziny Warsztatów obecne są na dedykowanej zakładce strony internetowej pod adresem https://spiewajswiadomie.pl/warsztaty Organizator ma prawo do zmiany harmonogramu Warsztatów, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Uczestników.

 3. Wpłaty należy dokonać na rachunek Organizatora, na podany numer konta: 53 1050 1272 1000 0091 3112 3441 w tytule wpłaty wpisując „imię i nazwisko Uczestnika oraz dopisek WARSZTATY 21 MAJA”. W danych odbiorcy przelewu należy podać: Marcin Łazarski Art Group, ul. Cieplaka 7/47, 41- 300 Dąbrowa Górnicza

 4. Opłaty za Warsztaty dokonuje się jednorazowo, w całości, przedpłatą w formie przelewu, najpóźniej do dnia: 18 maja 2022 r., według ustalonego cennika.

 5. Opłaty należy dokonać do 3 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.

 6. Nie ma możliwości zapłaty za Warsztaty gotówką, na miejscu. Jedyna dostępna forma zapłaty to przedpłata przelewem.

 7. W przypadku potrzeby otrzymania faktury należy zaznaczyć taką opcję w Formularzu zgłoszeniowym oraz podać poprawne dane firmy. Faktura zostanie wysłana do Uczestnika po zaksięgowaniu wpłaty, na adres mailowy z którego wysłano Formularz zgłoszeniowy.

 8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator ponosi koszty związane z organizacją Warsztatów. W przypadku odstąpienia od umowy przez Uczestnika w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, jest on zobowiązany do pokrycia pełnych kosztów jakie poniósł Organizator w związku z organizacją Warsztatów dla tego Uczestnika. W sytuacji odstąpienia od umowy w okresie 10 dni przed dniem Warsztatów tj. w okresie od 11 do 21 maja 2022r. lub po tym okresie, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty, jej obniżenia, żądania realizacji świadczeń w innym terminie albo ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia. Sytuacje losowe będą rozpatrywane indywidualnie.

 9. W przypadku, gdyby Warsztaty nie odbyły się z winy Organizatora lub z powodów losowych, niezależnych od Organizatora, wówczas Organizator zwróci Uczestnikowi pełną wpłaconą kwotę.

 10. Uczestnik nabywa prawo do udziału w Warsztatach po przesłaniu Formularza zgłoszeniowego oraz zaksięgowaniu wpłaty kwoty stanowiącej opłatę za Warsztaty na koncie Organizatora.

 

V. Ochrona danych osobowych

 

 1. Uczestnik lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych dotyczących dziecka (jeżeli dotyczy) dla celów związanych z udziałem w Warsztatach.

 2. Administratorem danych osobowych jest Marcin Łazarski Art Group, ul. Cieplaka 7/47, 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP 6292341891, tel.: 507792026, e-mail: spiewajswiadomie@gmail.com.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z wymogami prawa określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe zostaną usunięte po upływie okresu, w którym niezbędne jest ich przetwarzanie.

 5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu związanym z organizacją Warsztatów.

 6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia lub usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 7. Użytkownik może powyższe uprawnienia w stosunku do Administratora kierować drogą elektroniczną na adres: spiewajswiadomie@gmail.com.

 8. Administrator udzieli odpowiedzi na żądania Użytkownika bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca.

 

VI. Prawa własności intelektualnej
 

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, filmów, dźwięków przysługują wyłącznie Organizatorowi.

 2. Zabrania się, bez zgody Organizatora wyrażonej na piśmie: kopiowania, powielania, rozpowszechniania lub jakiegokolwiek wykorzystywania w całości, lub we fragmentach praw własności intelektualnej do treści zawartych na Warsztatach. Zabronione jest również jakiekolwiek nagrywanie i rejestrowanie przebiegu Warsztatów przez Uczestnika.

 3. Uczestnik lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku i wizerunku dziecka (jeżeli dotyczy), wypowiedzi, imienia oraz nazwiska zarejestrowanego podczas brania udziału w Warsztatach, poprzez fotografowanie oraz filmowanie wydarzenia w celach promocyjnych, marketingowych i archiwizacyjnych, m.in.: udostępnienie na stronach internetowych Organizatora, materiałach drukowanych, portalach społecznościowych, materiałach reklamowych promujących działalność Organizatora – w tym przekazywanie go osobom trzecim organizującym w przyszłości wydarzenia z udziałem Organizatora i marki Śpiewaj Świadomie. Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych w dowolnym utworze oraz innych materiałach nienoszących znamion utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji oraz dowolne modyfikowanie utworu.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy organizacji Warsztatów. Uczestnik może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować. Regulamin dostępny jest w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik.

 2. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy innych ustaw a w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny. Gdyby w terminie 30 dni od powstania sporu, próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.